Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve eksiksiz bir şekilde doldurup, ıslak imzalı olarak (Sorumlu kişi), M&T REKLAMCILIK A.Ş. (bundan sonra “M&T” veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır) adına, Şekerpınarı, Cumhuriyet Mahallesi Selin sokak No:1 Kocaeli adresine, şahsen, posta yolu, noter kanalı ile veya [email protected] adresine elektronik posta yolu ile iletiniz. Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurunuz, talebinizin niteliğine göre, talebin bize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır.

Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı- Soyadı : T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası :
Adres :
E-posta :

M&T ile olan ilişkiniz;
Müşteri :
İş ortağı :
Çalışan adayı :
Eski çalışanı : Çalışılan yıllar : ………..… / ……………
Mevcut çalışanı :
Üçüncü taraf firma çalışanı : Çalıştığınız Pozisyon : ……..…… / ……………
Hissedar :
Diğer: ………………………………..

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER


(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA
(Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)
……………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….………………….

EKLER
Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:


Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI


“İşbu başvuru formu; Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya vekaletname vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafınıza aittir.” olan şirketin beyanını okudum ve kabul ediyorum.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası : 

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.